Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh tế mới nhất.

  • THÔNG BÁO Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2018

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – ­­Hạnh phúc-------------------------- Số :  28 /TB-ĐHTV Ngày 22  tháng  01 năm 2018   THÔNG BÁO Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018   Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục ...